Thursday, 25 April 2024
NEWSFEED

“ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน”

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการกระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่น โดยระบุว่า ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง เป็นสัจจะธรรม แต่อำนาจหน้าที่ กฎหมายไม่รองรับ เช่น ให้จัดทำบริการสาธารณะ

 

ซึ่งต้องมีเครื่องมือ คืออำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ปัจจุบันไม่รองรับ 100% เช่นบุคลากร เข้ามาทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นตัวเองทำเองไม่ได้ มีคนไปจัดการให้ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

“พื้นที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เช่นทางใต้มีเรื่องทะเล ทรัพยากร สภาพสังคม และงบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา ท้องถิ่นเขาพูดกัน 2 เรื่อง คือ อำนาจในการบริหารจัดการ 100% ไม่ต้องอิงส่วนกลางได้ไหม เขาเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง เช่น

 

กฎหมายการกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ถ้าไม่ให้ไป มันทำไม่ได้ การถ่ายโอนที่ไม่ครบ เช่นไม่มีคนให้ ไม่มีงบประมาณให้ และภารกิจก็ถ่ายโอนไม่ครบอีก ให้ท้องถิ่นไปดูแลสถานีรถโดยสาร แต่สายทางไม่ให้ไป ให้ดูแค่สถานี หรือการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. แต่การรักษาทำอย่างไร ให้งานไปแต่ไม่สามารถทำงานได้ ให้มอบภารกิจไปแต่ทำไม่ได้ เราต้องคิดดำเนินการแก้ไขให้กฎหมายรองรับการกระจายอำนาจให้มากที่สุด

 

“เรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาประเทศ เราพูดกันเรื่องง 35 % ตั้งแต่ปี 2542 แต่รัฐบาลไม่สามารถจัดให้ได้ เพราะ 35 %จากรายได้สุทธิของรัฐบาลโดยรวม ตัวเลขงบประมาณภาพรวมนำมาใช้ไม่ได้ เพราะตัวเลขที่วางไว้ยังไปไม่ถึง พรรคภูมิใจไทย มองจุดนี้ ทำอย่างไรให้ท้องถิ่นได้มีเงินเข้าไปเสริม เรามีกรอบการดำเนินการเรื่องนี้

 

จึงมีนโยบายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คือ “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” ประชาชนสามารถจัดภาษีไปลงท้องถิ่นได้ตัวเลข 30 % ที่ให้ประชาชนสามารถกำหนดได้เองว่าจะให้ท้องถิ่นใด ซึ่งเป็นแนวคิดที่เราจะขับเคลื่อน ทำให้ท้องถิ่นได้เงินเพิ่ม” นายทรงศักดิ์ กล่าว

 

‘‘พนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น’’

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ชมรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กําหนด จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ ‘‘พนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น’’ ขึ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 11 - 0903 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบมุมมองของเยาวชนต่อเรื่องพนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น ตระหนักรู้ถึงผลของภัยของการพนันออนไลน์และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในเรื่องพนันออนไลน์กับการคอร์รัปชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทิศทางการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป
 
โดยมีตัวแทนวิทยากร2ท่านเข้าร่วมเสวนาได้แก่ นายณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ อดีตประธานชมรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และนายภูริทัต สายแสน ผู้แทนในโครงการ Digital Youth Network Thailand ผู้นําเยาวชนอาสาดิจิทลั ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์กับการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้เสนอความความเห็นภายในงานว่า
 
โดยภายในการเสวนานั้นได้มีข้อมูลที่น่าสนใจได้แก่ เหตุผลที่การพนันถึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะ การพนันนั้น ไม่ได้จํากัดเพศ วรรณะ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนและการพนันออนไลน์ก็มีสิ่งที่น่าดึงดูดใจให้บุคคลต่าง ๆ เข้าไปทําการเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น
 
โดยกลุ่มเยาวชนที่อายุน้อยที่สุด คือ อายุ 7 ปี หรือ ป.1 ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประชาชนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้มากขึ้น
 
เนื่องจากเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยน IP ทําให้การพนันออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ทําให้ควบคุมยากบรรทัดฐานทางสังคมทําให้เกิดการขัดแย้งในเรื่องของศีลธรรม เกิดการขัดแย้งระหว่างสองความคิดระหว่าง แนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่
 
“เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่” การพนันออนไลน์ก็คือการพนันเหมือนกัน สามารถทําให้ “คนเป็นเศรษฐีชั่วคราวแต่เป็นยาจกไปชั่วชีวิต”
 
ส่วนสถานการณ์การพนันออนไลน์นั้น พบว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2564–2565) พบว่าการพนันออนไลน์มีการเติบโตขึ้นมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทําให้คนในสังคมเกิดความอัดอั้นทางอารมณ์ ประกอบกับการพนันออนไลน์เกิดขึ้นมาก ทําให้การพนันออนไลน์มีการเติบโตขึ้นมาก
 
แม้กระทั่งในต่างจังหวัดก็เริ่มพบเด็กและเยาวชนเล่นการพนันเป็นปกติอีกทั้งบุคคลที่เล่นพนันออนไลน์ ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย พนัน แต่มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอม พ.ศ. 2560 และเมื่อสํารวจเว็บไซต์การพนันออนไลน์ก็พบโดยเว็บไซต์การพนัน ออนไลน์ถึง 214 เว็บไซต์ และทําให้เกิดการฟอกเงิน นําเงินที่ผิดกฎหมายมาเล่นการพนัน ที่มาจากการชิงปล้น หลอกลวง ชิงทรัพย์ผู้อื่นทําให้ครอบครัวเกิดการแตกแยก
 
ส่วนการผลักดันการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องผลักดันโดยอํานาจทางการเมืองเราจึงไม่เห็นในประเทศไทย และในบางครั้ง รัฐก็ควบคุมไม่ได้ ในประเทศไทยเองก็มิใช่ว่าจะไม่ควบคุม รัฐบาลรู้ เข้าถึงจริง แต่ขาดความรู้ใน การจัดการอีกทั้งกฎหมายมีความล้าสมัยและมีช่องว่างทําให้เกิดความสับสนว่าหน่วยงานไหนมีอํานาจจัดการทําให้การ เอาผิด การปราบปรามทําได้ยาก ส่วนในมิตินโยบายสาธารณะ ก็เกิดคําถามที่ว่า ไม่ทราบว่ารัฐทราบหรือไม่ทราบเรื่องการ พนันออนไลน์ จนมีบุคคลมาเปิดโปงจึงทราบว่ามีการพนันออนไลน์
 
ภายในงานมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมเสวนา คือ
 
1. หากเปิดการพนันให้มีการเสรี เราต้องคุ้มมครอง ป้องกัน สิทธิเด็ก รัฐต้องเข้มขวด ออกกฎหมาย และต้องมีการบังคับใช้จริง
 
2. นายกรัฐมนตรี ต้องหาข้อมูล ต้นแบบจากประเทศที่ทําได้อยู่แล้ว และนํามาปรับใช้ในไทย ซึ่งสามารถทําให้เป็น softpower ได้ด้วยอีกทั้งหากมีการสร้างคาสิโนก็จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับพื้นที่ที่คาสิโนตั้งอยู่ได้แต่ก็ต้องคํานึงในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม
 
ทั้งนี้ภายในงานนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ฝากประเด็นในวงเสวนาครั้งนี้ในรูปแบบวิดีโออีกด้วยโดยกล่าวว่า “ขอบคุณผู้จัดงานในครั้งนี้ที่ได้เชิญให้ตนเองมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ดีใจที่เยาวชนให้ความสนใจในเรื่องปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของระบบการเมืองไทยด้วย
 
เพราะกฎหมายห้ามทางการพนันออนไลน์แต่บริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันมีเว็บการพนันเข้ามามากแพร่หลายมากจนเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว ซึ่งเราควรจะคุยกันว่ามีการปรับปรุงกฎหมายอย่างไร เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี เพราะทุกวันนี้พอมันผิดกฎหมายก็จะมีการจ่ายส่วย เกิดธุรกิจใต้ดิน เกิดผลประโยชน์ที่ไม่ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขกฎหมายให้ทันสังคมไทย อยากให้ทุกคนส่งเสียงให้นักการเมืองและพรรคการเมืองนำสิ่งนี้ไปแก้ไขต่อไป”
 
 

พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรี !

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย กล่าวในเวทีเสวนาออนไลน์ : ล้านหลังคา ล้านโซล่าเซลล์ จัดโดย สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยนำเสนอว่า พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรี ! หลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อน เดือนละ 100 บาท 60 งวด”

 

โดยคาดว่าจะมีการติด โซล่าเซลล์ 21 ล้านหลังคาเรือน เราคิดว่าจะติดให้ฟรีทุกครัวเรือน เป็นเรื่องที่สามารถทำได้จริง โดยแหล่งเงินจะมาจากการทำกองทุนขายพันธบัตร ระดมทุนให้สามารถติดโซล่าเซลล์ ได้ทุกหลังคาเรือน

 

“ทำเหมือนกับการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก ไปเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เมื่อไม่นานที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถทำฐานการผลิตโซล่าเซลล์ ในประเทศไทย คิดดูว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานจำนวนมหาศาล คิดดูว่า 21 ล้านหลังคาเรือน จะมีการจ้างงานเท่าไหร่ ในปีที่ผ่านมา เรื่องหลังคาโซล่าเซลล์ เติบโตเพียง 1% ประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ หากการติดโซล่าเซลล์ 20 ล้านหลังคาเรือน เกิดขึ้น เราจะเป็นฐานโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ และเกิดกาจ้างงานมหาศาล และผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณครึ่ง ของพลังงานที่ผลิตในประเทศ เป็นพลังงานสะอาด”

 

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วันนี้โลกมีกำแพงเกิดขึ้น เรียกว่าคาร์บอนเครดิต หากเรามีอากาศสะอาด เป็นเรื่องที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในประเทศได้ง่ายกว่า ติดให้กับทุกหลักคาเรือน ขนาดประมาณ 3 KVA หรือคิดเป็น 450 บาท ที่จะสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ หากนโยบายพรรคภูมิใจไทย สำเร็จ อาจจะให้รวมกลุ่มชุมชน ขายตรงให้โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องเสียส่วนต่างให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

นายสิริพงศ์ กล่าวด้วยว่า นโยบายชุดนี้ มีเรื่อง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยกำหนดสิทธิ์ 1 หลังคาเรือน ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ จะได้สิทธิ์ซื้อได้ 1 คัน ดังนั้น 21 ล้านหลังคาเรือน คิดดูว่าจะเกิดการปฎิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อาจจะเป็นที่ 1 ของอาเชีย หรือที่ 1 ของทวีปเอเชีย ได้เลย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ แต่ทั้งหมดมีปัญหาอุปสรรค์ ที่ต้องไปติดปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งใบอนุญาต ไปติดเงื่อนไขอุตสาหกรรม กรมโรงงาน แต่พรรคภูมิใจไทยทลายทุกข้อจำกัด นโยบายนี้จะเป็นจริง ถ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคภูมิใจไทย จะต้องได้เสียงมากพอ เราจะทำนโยบายนี้ได้แน่นอน

 

ความชัดเจนการเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.

วันที่ 22 มี.ค.2566 - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความชัดเจนการเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ลงสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคว่า

 

โดยหลักการผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งเป็นของหัวหน้าพรรคอยู่แล้ว นอกจาก พล.อ.ประวิตรจะติดขัดก็จะพิจารณาอีกที ส่วนลำดับอื่นๆ จะเป็นกรรมการบริหารพรรคเรียงไปตามลำดับ ถือเป็นเรื่องปกติของทุกพรรคการเมือง ยกเว้นบางพรรคที่เป็นครอบครัวอาจให้หัวหน้าครอบครัวก่อน หรืออาจมีใครที่ใหญ่กว่าหัวหน้าพรรค เพราะโครงสร้างแต่ละพรรคไม่เหมือนกัน

 

แต่สำหรับพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคคือเบอร์หนึ่งแน่นอน นายชัยวุฒิ กล่าวว่าส่วนพรรคพลังประชารัฐจะมีความชัดเจน เรื่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อไหร่นั้น น่าจะเป็นวันที่ 28 มี.ค.นี้ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ของพรรค

 

เพราะต้องมีการประชุมทำไพรมารีโหวตก่อน และต้องประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพราะกระบวนการพิจารณาสุดท้าย อยู่ที่กรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มี.ค.นี้ และวันที่ 30 มี.ค.จะแถลงเปิดตัว

 

วิฑูรย์ นามบุตร อดีต ส.ส.อุบลราชธานี 6 สมัย หวนกลับรังเก่า ประชาธิปัตย์

วันที่ 22 มี.ค.2566 - ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต ส.ส.อุบลราชธานี 6 สมัย ซึ่งได้ลาออกจากพรรค ปชป.ไปเมื่อปี 2564 พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต ส.ส. อุบลราชธานี เดินทางเข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค

 

พร้อมสมัครสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ปชป. ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายวิฑูรย์ กล่าวว่า การกลับมาครั้งนี้มีความมั่นใจว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์มีที่นั่ง ส.ส. ในภาคอีสาน เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

รองหัวหน้าพรรค พปชร. เปิดเผยว่าพรรคเตรียมที่จะประชุมสัมมนา เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 400 เขต ในวันที่ 30 มี.ค.นี้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. เปิดเผยว่าพรรคเตรียมที่จะประชุมสัมมนา เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 400 เขต ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ ในพื้นที่ กทม. ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาสถานที่อยู่ ขณะที่การจัดทำไพรมารีโหวตของพรรค คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 25 มี.ค. ส่วนการเดินสายปราศรัย หาเสียงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค ในวันที่ 25 -26 มี.ค. จะไปที่ จ.พิจิตร และกำแพงเพชร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในส่วนของ จ.นครราชสีมา ที่ครั้งก่อนสามารถกวาด ส.ส.แบบแบ่งเขตมาได้ถึง 6 ที่นั่ง ขณะนี้วางตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง

 

ประกอบด้วย นายเกษม ศุภรานนท์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา เขต 1, นายประพิศ นวมโคกสูง เขต 2, นายวีรวัฒน์ มิตรสูงเนิน เขต 3, นายสุธรรม พรสันเทียะ เขต 4, นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.นครราชสีมา เขต 5, นางอรทัย พลวิเศษ เขต 6, นางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.นครราชสีมา เขต 7, นางอรัชมน รัตนเศรษฐ เขต 8, นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ อดีต ส.ส.นครราชสีมา เขต 9, นายณัฐพล ชวนกระโทก เขต 10, พ.ต.อ.ปริวัฒน์ นาคำ เขต 11, น.ส.กาญจนา เปรมพิรักษา เขต 12, นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล เขต 13, นายวิรัตน์ วาริชอลังการ เขต 14, นายพจน์ เจริญสันเทียะ เขต 15 และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 16

 

ขณะที่นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และอดีต ส.ส.นครราชสีมา จะขยับไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ ยังพบว่า นางอรทัย พลวิเศษ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 เป็นมารดาของนายนวพล พลวิเศษ ที่ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นครราชสีมา กับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า พปชร.ตั้งความหวังในพื้นที่ จ.นครราชสีมาไว้ทุกเขต โดย พปชร.จะมีการปราศรัยใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 22 เม.ย.

 

รถไฟความเร็วสูง เชื่อม ไทย-ลาว-จีน สร้างไปได้มากแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก  ของท่านอาจารย์ต่อตระกูล ยมนาค ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โดยมีใจความว่า

รถไฟความเร็วสูง เชื่อม ไทย-ลาว-จีน สร้างไปได้มากแล้ว
ลงทุนด้วยเงินไทย สร้างโดยช่างไทย โดยใช้จีนให้เป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา เป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุด ในระยะยาวเราจะมีความรู้ ความชำนาญก่อสร้างได้ด้วยตนเอง และไม่ต้องเอาที่ดินและทรัพยากรชาติไปประกันเงินกู้จีนแบบที่ลาวทำ
ตามกำหนดสัญญาอีก 4 ปีจะเสร็จ วิ่งได้ถึงโคราช
ขณะนี้พร้อมสร้างต่อไปให้ถึงหนองคายเพื่อข้ามไปเชื่อมรถไฟสายลาว-จีน

ขอขอบคุณข้อมูล
Facebook : ต่อตระกูล ยมนาค

กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ขนรถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่ฟรี!!

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. ที่อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ โดยมีนายแพทย์รณภูมิ สุรันนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นางฐิตินันท์ พันธ์โภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวพุตธิชา ไชยหอม ประธาน อสม.ตำบลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข สมาชิก อสม.ในชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 41 ชุมชนร่วมงาน

 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติอสม. อบรมเพิ่มความรู้ทักษะการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค สร้างความรักความสามัคคีในหมู่ อสม.และเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประการสำคัญทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้อง อสม.มาโดยตลอด รับรู้ถึงการเสียสละอุทิศกายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 

 

พี่น้องอสม.เป็นแกนหลักในเบื้องต้นที่เข้มแข็งในการเฝ้าระวังติดตามสอดส่องดูแลบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ชุมชน คัดกรอง ติดตามวัดอุณหภูมิ รายงานข้อมูลต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนดูแลในด้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย จนทำให้หลายท่านติดเชื้อโควิดด้วย สื่อต่างประเทศได้ยกย่องศักยภาพของ อสม.ในการควบคุมโรคโควิด-19 และการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จะได้รับสวัสดีการเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทในปีงบประมาณ 2567 ด้วย

 

ทั้งนี้ นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถเอกซเรย์ทำการรักษาโรคที่บริเวณทรวงอกในเบื้องต้น มีเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยได้จำนวนมาก รวมทั้งคัดกรองวินิจฉัยในส่วนของวัณโรคที่ดื้อยา เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในการรักษา ลดต้นทุนทางด้านวัสดุที่ใช้รักษาอย่างสิ้นเปลือง โดยมีโปรแกรมที่ติดตั้งในรถไอโมบาย สามารถเก็บและส่งข้อมูลเป็นภาพในระบบ Digital แทนการใช้ฟิล์มแบบดั้งเดิม ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้บริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วกับประชาชนเข้าถึงชุมชนได้ทุกแห่ง

ททท. วางแพลนจัดคอนเสิร์ต หมอลำเสียงอีสาน & ISAN IN LOVE กระตุ้น Soft Power อีสาน

หมอลำเป็นอีก 1 อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะไม่สามารถรับงานแสดงได้ ส่งผลให้วงหมอลำคณะต่างๆ ต้องปรับตัวให้อยู่รอดกับสถานการณ์ อย่างเช่น หมอลำคณะเสียงอีสาน ที่ยังคงโลดแล่นในวงการ มายาวนานกว่า 40 ปี พวกเขาเปลี่ยนรูปแบบการแสดงโชว์มาสู่โลกออนไลน์ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์กลุ่มแฟนคลับ จนก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้

 

นกน้อย อุไรพร หัวหน้าวงหมอลำเสียงอีสาน บอกว่า ปัจจุบันค่าจ้างวงหมอลำคณะใหญ่ฯ ขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท แล้วแต่ระยะทาง เนื่องจากมีต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าไฟ และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในหลายด้าน แต่พยายามไม่ปรับลดคน เพื่อประคองให้ลูกทีมยังมีงานทำ ประกอบกับการใช้สื่อโซเชียลเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ จากการขายบัตรรับชมผ่านออนไลน์ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี Soft Power ที่สามารถผลักดันเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเดินทางมายังภาคอีสาน นั่นก็คือ "การแสดงหมอลำ"

 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. บอกว่า ได้จัดงาน "Concert หมอลำเสียงอีสาน & ISAN IN LOVE" แสดงในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.2566 ภายใน 10 พื้นที่ภาคอีสาน อาทิ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มหาสารคราม เป็นต้น โดยนำเสนอศิลปวัฒนธรรมดนตรี เพื่อหวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางข้ามจังหวัด และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของท้องถิ่นอีสาน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ประมาณการรายได้ของภาคการท่องเที่ยวของไทยในปี 2566 จะเติบโตในอัตราเร่งอีก 1 ล้านล้านบาท จากปี 2565 อยู่ที่ระดับ 1.25 ล้านล้านบาท พุ่งแตะระดับ 2.25 ล้านล้านบาท จากอานิสงส์ที่จีนเปิดประเทศหนุนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 28.9 ล้านคน ส่งผลทางอ้อมให้การท่องเที่ยวทุกภูมิภาคของไทยมีความคึกคักเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : thaipbs

นทท. คึกคัก ดูดาวบนผาแต้ม

เมื่อคืนวันที่ 18 มี.ค. ต่อถึงเช้ามืดวันที่ 19 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ททท.อุบลราชธานี และนักดูดาวทั่วประเทศ นำกล้องใช้ดูดวงดาวทั้งเล็ก-ใหญ่ ตั้งให้นักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ใช้ดูดวงดาวในค่ำคืนที่ผ่านมา

 

ตามกิจกรรม Dark Sky Star Party ซึ่งเป็นกิจกรรมดูดาวที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำ ภายในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดของประเทศตนเอง สำหรับการจัดกิจกรรมดูดาวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพราะเป็นพื้นที่ 1 ใน 12 พื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในประเทศไทย และการจัดกิจกรรมดูดาวครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

ที่มา : ไทยรัฐ

 

#อีสานไทม์


TRENDING
© Copyright 2022, All rights reserved. Esan Time Thailand
Take Me Top